Yleistä

Perustietoa kalatalousalueista

Kalatalousalueiden toiminta on alkanut vuonna 2019. Kalatalousalueita on muodostettu yhteensä 118. Toimialueet on muodostettu kalataloudellisesti riittävän suurista yhtenäisistä alueista. Alueita määriteltäessä otettiin huomioon kalastuksen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. ELY-keskukset ovat tehneet päätökset alueiden rajoista.

Kalatalousalueen toimintaa valvoo ELY-keskus, jonka alueella kalatalousalue pääasiallisesti sijaitsee.

Kalatalousalueet toimivat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen yhteistoimintaelimenä ja niiden kuvaus ja tehtävät on määritelty kalastuslaissa (379/2015)

Kalatalousalueiden keskeisin tehtävä on laatia alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelma.
Käyttö- ja hoitosuunnitelma on kalatalousalueen toimintaa ohjaava asiakirja, jossa muun muassa linjataan kalastuksen järjestäminen ja kalaveden hoitotoimenpiteet kalatalousalueen toimialueella. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoa valvoo ELY-keskus.

Kalatalousalueen tulee järjestää kalavarojen käyttö ja hoito hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Viranomaisten on myös otettava toiminnassaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelman yleiset suuntaviivat.

Muita kalatalousalueen tehtäviä ovat jäsenten edunvalvonta, kalastuksenvalvonnan järjestäminen, hoitotoimenpiteiden ja kalastuksen seurantatietojen kerääminen sekä jakaa omistajakorvaukset vesialueen omistajille.

Kalatalousalueen jäsenet

Kalatalousalueiden jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat (osakaskunta, yksityisveden omistaja tai kalaveden vuokraaja) sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viiden vuoden välein luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä.

Kalatalousalueen rahoitus

Kalatalousalueiden toimintaa rahoitetaan valtion kalastonhoitomaksuvaroista maksettavista toiminta-avustuksista ja hankkeille myönnettävistä edistämismäärärahoista.

Kalastuslain mukaisesti kalatalousalueet saavat rahoitusta myös alueelle jäävistä omistajakorvauksista sekä vesialueen omistajan sopimuksella siirrettävien kalastuslupien myynnistä.

Lähde ja lisätietoa : https://ahven.net/